Üzleti titok megsértése tényállása

Üzleti titok megsértése Btk. 418. § Aki jogtalan előnyszerzés végett, vagy másnak vagyoni hátrányt okozva üzleti titkot jogosulatlanul megszerez, felhasznál, más személy részére hozzáférhetővé tesz vagy nyilvánosságra hoz, bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

Az üzleti titok megsértésének jogi tárgya

A bűncselekmény jogi tárgya a gazdasági verseny tisztaságához, ezen belül a tisztességes piaci magatartáshoz fűződő és a versenytársakat oltalmazó társadalmi érdek. Az üzleti titok, a gazdasági tevékenységhez kapcsolódó minden olyan tény, információ, megoldás vagy adat, amelynek nyilvánosságra hozatala, illetéktelenek által történő megszerzése vagy felhasználása a jogosult jogszerű pénzügyi, gazdasági vagy piaci érdekeit sértené vagy veszélyeztetné.Úgyszintén az is, amelynek titokban tartása érdekében a jogosult a szükséges intézkedéseket megtette. Az elkövetési magatartások az üzleti titok jogosulatlan megszerzése, felhasználása, más számára hozzáférhetővé tétel, valamint nyilvánosságra hozatala.

Az üzleti titok megsértésének tényállási elemei

Jogosulatlan a megszerzés, ha titokhoz arra fel nem jogosított személy a jogosult akarata vagy hozzájárulása nélkül hozzáfér. Jogosulatlan a felhasználás, a közlés és a nyilvánosságra hozatal, amennyiben az a titok tulajdonosának beleegyezése nélkül, vagy tilalma ellenére történik. Akkor is megvalósulhat az üzleti titok megsértése, ha az elkövető jogosan jutott a titok birtokába. A más által jogosulatlanul megszerzett üzleti titok felhasználása vagy nyilvánosságra hozatala is tényállásszerű magatartás, de a felhasználás nem jelent szükségképpen nyilvánosságra hozatalt is. A nyilvánosságra hozatal történhet sajtó, tömegtájékoztatás vagy sokszorosítás útján. A hozzáférhetővé tétel olyan magatartás, melynek következtében más személy számára lehetőség nyílik a titok megismerésére. A bűncselekmény elkövetése során a jogtalan előnyszerzés célzatának vagy a vagyoni hátrány okozásának meg kell valósulnia. Az előny egyaránt lehet vagyoni vagy személyes is.

Vagyoni hátrány a vagyonban okozott kár és az elmaradt vagyoni előny. Vizsgálandó az elkövetési magatartás és az eredmény közötti okozati összefüggés, mivel ha a vagyoni hátrány a konkurens cégnél más okból következett be, a bűncselekmény elkövetése csak akkor állapítható meg, ha bizonyítást nyert, hogy az elkövetési magatartások bármelyikét jogtalan előnyszerzés végett követték el.A cselekmény csak szándékosan követhető el. A vagyoni hátrány okozásával járó elkövetés esetén elegendő az eshetőleges szándék is. Egyenes szándékkal valósítja meg a tettes a cselekményét, amennyiben a jogtalan előnyszerzési célzat vezérli. Amennyiben a jogtalan előnyszerzési célzattal elkövetett cselekmény vagyoni hátrány okozásával is járt, ez súlyosbító körülményként értékelhető.

Stádiumok és tettesség

Az elkövetési magatartások bármelyike megalapozhatja az üzleti titok megsértése megállapítását, így a megszerzés – felhasználás nélkül is – elegendő a bűncselekmény befejezettségéhez. Rendszerint tipikus elkövetési magatartás lehet annak a cselekménye, aki a korábbi vállalkozásban való részvétele során megszerzett információt, például egy áru anyagösszetételét vagy előállításának védett technológiai eljárását másik vállalkozásba lépése után felfedi, s ezzel a piacon a versenytársnak számító, előző gazdálkodó szervezetet hátrányos helyzetbe hozza. Az üzleti titok megsértése bűncselekményt tettesként bárki elkövetheti.

Önnek azonnal büntetőjogi ügyvédre van szüksége?

KÉRJE KONZULTÁCIÓNKAT!

Hétvégén is!

office@lorik.hu

06 70 947 9950

06 70 434 8763

Mit tudhat meg a konzultáció keretében?

Az első találkozáskor ügyfelünknek egy órás személyre szabott tájékoztatást nyújtunk a büntetőeljárás során őt megillető jogairól, kötelességeiről, a várható büntetés neméről és mértékéről, a szükséges lépésekről. A konzultációt követően lesz olyan helyzetben, hogy szabadon eldönthesse, hogy igénybe kívánja-e venni szakképzett büntetőjogászaink segítségét.

Büntetőjog

Büntetőjog – Lőrik Ügyvédi Iroda

ittas vezetés, zaklatás, becsületsértés, rágalmazás, csalás, sikkasztás, lopás, magánlaksértés, garázdaság, cserbenhagyás, testi sértés, kiskorú veszélyeztetése, letartóztatás, vesztegetés, kábítószer birtoklás, kábítószer-kereskedelem