A hanyag kezelés Btk szerinti tényállása

Hanyag kezelés Btk. 377. § (1) Akit idegen vagyon törvényen alapuló kezelésével vagy felügyeletével bíztak meg, és az ebből eredő kötelességének megszegésével vagy elhanyagolásával gondatlanságból vagyoni hátrányt okoz, vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

(2) A büntetés három évig terjedő szabadságvesztés, ha a hanyag kezelés különösen nagy vagy ezt meghaladó vagyoni hátrányt okoz.

Akit idegen vagyon törvényen alapuló kezelésével vagy felügyeletével bíztak meg, és az ebből eredő kötelességének megszegésével vagy elhanyagolásával gondatlanságból vagyoni hátrányt okoz, az valósítja meg a hanyag kezelést.

A hanyag kezelés számos elemében hasonló a hűtlen kezeléshez, több ponton azonban elhatárolható tőle.

A bűncselekmény elkövetője nem csak a vagyon kezelője, hanem felügyelője is lehet. A vagyon felügyelője az a vagyonkezelőtől eltérő személy, akinek feladata általában épp a vagyonkezelést végző személy tevékenységének ellenőrzése, adott esetben irányítása.

A hanyag kezelés elkövetési tárgya

E bűncselekmény elkövetési tárgya olyan idegen vagyon, amelynek kezelése, illetőleg felügyelete törvényen alapul. Ez azt jelenti, hogy a rábízásról és a kötelezettségek köréről törvény vagy törvény felhatalmazása alapján valamely más jogszabály rendelkezik. Ilyen lehet például a felszámoló vonatkozásában az 1991. évi IL. törvény, vagy a gyám esetében az 1952. évi IV. törvény.

A hanyag kezelés elkövetési magatartása és a bűnösség

A hanyag kezelés elkövetési magatartása a vagyonkezelési, illetőleg a vagyonfelügyelői kötelesség megszegése vagy elhanyagolása. A megszegés aktív, míg az elhanyagolás passzív magatartást jelent. A bűncselekmény itt is abban az esetben válik befejezetté, ha a vagyoni hátrány az elkövetési magatartással okozati összefüggésben következik be.

Szemben a hűtlen kezeléssel, a cselekmény gondatlan bűncselekmény, a vagyoni hátrány vonatkozásában ugyanis az elkövetőt csakis gondatlanság terhelheti. Ez nem zárja ki, hogy a vagyonkezelői, illetve felügyelői kötelesség megszegése vagy elhanyagolása szándékosan történjék. Ezen túl azonban az elkövető vagy azért nem látta, hogy magatartása eredményeképp vagyoni hátrány keletkezik, mert elmulasztotta a tőle elvárható figyelmet és körültekintést, vagy látta ugyan előre ezt a lehetséges következményt, azonban könnyelműen bízott abban, hogy ez az eredmény elmarad.

A hanyag kezelés súlyosabban minősülő esetei

A hanyag kezelés csak akkor minősül súlyosabban, ha különösen nagy, vagy ezt meghaladó vagyoni hátrányt okoz. A cselekménynek – eltérően a vagyon elleni bűncselekmények többségétől – nincs szabálysértési alakzata, és fontos tudni, hogy nem minősül bűncselekménynek, ha a hanyag kezelést százezer forintot meg nem haladó vagyoni hátrányt okozva követik el.

Önnek azonnal büntetőjogi ügyvédre van szüksége?

KÉRJE KONZULTÁCIÓNKAT!

Hétvégén is!

office@lorik.hu

06 70 947 9950

06 70 434 8763

Mit tudhat meg a konzultáció keretében?

Az első találkozáskor ügyfelünknek egy órás személyre szabott tájékoztatást nyújtunk a büntetőeljárás során őt megillető jogairól, kötelességeiről, a várható büntetés neméről és mértékéről, a szükséges lépésekről. A konzultációt követően lesz olyan helyzetben, hogy szabadon eldönthesse, hogy igénybe kívánja-e venni szakképzett büntetőjogászaink segítségét.

Büntetőjog

Büntetőjog – Lőrik Ügyvédi Iroda


(forrás: www.magyarorszag.hu)

ittas vezetés, zaklatás, becsületsértés, rágalmazás, csalás, sikkasztás, lopás, magánlaksértés, garázdaság, cserbenhagyás, testi sértés, kiskorú veszélyeztetése, letartóztatás, vesztegetés, kábítószer birtoklás, kábítószer-kereskedelem