Különleges eljárások a büntetőeljárásban

A különleges eljárások rendeltetése az, hogy abban az esetben, ha a jogerősen befejezett ítéletben valamely anyagi jogi rendelkezésben a bíróság nem vagy nem a törvénynek megfelelően rendelkezett, az eljárás megismétlése nélkül utólagosan lehessen orvosolni az anyagi jogi szabálysértéseket. Ezen kívül különleges eljárásban dönt a bíróság, ha bizonyos körülmények az ítélet meghozatala után olyan módon változnak meg, amely szükségessé teszi az ítéletben kiszabott szankció utólagos módosítását.

A Be. 555. § szerint különleges eljárás általában – eltérő rendelkezés hiányában – hivatalból, illetve az ügyész, terhelt, vagy a védő indítványára indul meg.

Az a bíróság jár el, amely egyébként az alapügyben első fokon ügydöntő határozatot hozott.

A bíróság ülnökök közreműködése nélkül, egyesbíróként jár el, a törvényszékeken is.

A bíróság az iratok alapján fog dönteni és csak szükség szerint fogja ülésen meghallgatni az ügyészt, illetve a terheltet vagy a védőt, bizonyítás felvétele esetén pedig tárgyalást tart.

A bíróság határozata ellen az ügyész, illetve a terhelt, valamint a védő fellebbezést jelenthet be és a másodfokú bíróság az első fokú bíróság határozata elleni fellebbezést tanácsülésen bírálja el. A különleges eljárások esetében harmadfokú bírósági eljárásnak nincs helye.

A különleges eljárások rendeltetése

Az egyes különleges eljárások számtalan kérdés utólagos rendezésére irányulhatnak. Így különleges eljárás keretében módosítható, illetve pótolható, ha a szabadságvesztés végrehajtási fokozatának megállapítása tévesen történt, a feltételes szabadságra vonatkozó rendelkezés nem a törvénynek megfelelően történt, illetve életfogytig tartó szabadságvesztés esetén hivatalból vagy az ügyész indítványára a tárgyaláson határoz az életfogytig tartó szabadságvesztésre ítélt feltételes szabadságra bocsátásának legkorábbi időpontja elhalasztásáról.

Ugyancsak különleges eljárás keretében módosítható utólag a feltételes szabadság megszüntetése; utólag pótolható a közérdekű munka, ha a bíróság a jogerős ítéletében nem határozott meg közérdekű munkaként végzendő munkát; különleges eljárás keretében utólag megtehető a vezetői engedély visszavonásának a beszámítása a járművezetéstől eltiltás tartamába; vagy mentesíthető az elítélt a végleges hatályú foglalkozástól vagy járművezetéstől eltiltás, illetve kiutasítás alól.

Ugyancsak a különleges eljárások közé tartozik a kényszergyógykezelés felülvizsgálata, valamint a pártfogó felügyelet utólagos elrendelése. A kényszergyógykezelés felülvizsgálatára a kényszergyógykezelés alatt hathavonta sor kerül, a bíróság tanácsban, tárgyaláson határoz erről.

Próbára bocsátás, jóvátételi munka

Szintén különleges eljárásra kerül sor, ha a bíróság a próbára bocsátás, illetve a jóvátételi munka meghosszabbításáról vagy megszüntetéséről hoz döntést.

Ebbe a körbe tartozik az az eljárás is, amikor a bíróság az elkobzásról, a vagyonelkobzásról, az elektronikus adat végleges hozzáférhetetlenné tételéről, illetve arról, hogy a lefoglalt dolog az állam tulajdonába kerül, ha egyébként büntetőeljárás senki ellen nem indult vagy azt megszüntették, illetőleg a terhelt ismeretlen helyen tartózkodása vagy elmebetegsége miatt az eljárást felfüggesztették. Szintén ilyen eljárásnak van helye az utólagos elkobzás, vagyonelkobzás vagy az elektronikus adat végleges hozzáférhetetlenné tétele esetén.

Ugyancsak különleges eljárás keretében határoz a bíróság a lefoglalt dolog kiadásáról, megsemmisítéséről, illetve annak állami tulajdonba adásáról, ha erről az ügydöntő határozatában nem vagy nem megfelelően rendelkezett.

A különleges eljárás keretében van lehetőség arra is, hogy a próbaidőre felfüggesztett büntetés végrehajtásának utólagos elrendeléséről a bíróság hivatalból vagy az ügyész indítványa alapján rendelkezzen.

Ugyancsak a különleges eljárások keretében lehet rendelkezni utólag a közkegyelemről, valamint az összbüntetésbe foglalásról.

Abban az esetben, ha az összbüntetésbe foglalásra irányuló eljárás során nem megfelelően járt el a bíróság, illetve nem minden végrehajtandó szabadságvesztés összbüntetésbe foglalásáról határozott, úgy különleges eljárás keretében utólag lehet határozni az összbüntetés tartamáról.

Ugyancsak a különleges eljárás keretében orvosolható az az eset, ha a bíróság az előzetes fogvatartás, illetve a házi őrizet beszámításáról nem vagy nem a törvénynek megfelelően rendelkezett.

A különleges eljárás keretébe tartozik a bírósági mentesítés, amikor a bíróság a terheltet az ügyész nyilatkozatának beszerzését követően – amennyiben annak feltételei fennállnak -mentesíti a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól.

Végül ebbe a körbe tartozik a bűnügyi költségről történő utólagos rendelkezésre vonatkozó eljárás is.

Egyes különleges eljárások:

A kártalanítás
A felülvizsgálat

Önnek büntető ügyvédre van szüksége?

KÉRJE KONZULTÁCIÓNKAT!

Hétvégén is!

office@lorik.hu

06 70 947 9950

06 70 434 8763

Mit tudhat meg a konzultáció keretében?

Az első találkozáskor ügyfelünknek egy órás személyre szabott tájékoztatást nyújtunk a büntetőeljárás során őt megillető jogairól, kötelességeiről, a várható büntetés neméről és mértékéről, a szükséges lépésekről. A konzultációt követően lesz olyan helyzetben, hogy szabadon eldönthesse, hogy igénybe kívánja-e venni szakképzett büntetőjogászaink segítségét.

Vissza

(forrás: www.magyarorszag.hu)

járművezetés ittas állapotban