De facto Élettárs:

A törvény alapján fennálló élettársi kapcsolatokat hívjuk de facto élettársi kapcsolatnak.

Élettársi kapcsolat áll fenn két olyan, házasságkötés nélkül közös háztartásban, érzelmi és gazdasági közösségben (a továbbiakban: életközösség) együtt élő személy között, akik közül egyiknek sem áll fenn mással házassági életközössége, bejegyzett élettársi életközössége vagy élettársi kapcsolata, és akik nem állnak egymással egyenesági rokonságban vagy testvéri kapcsolatban. 

Az élettársi kapcsolat a fentiekben foglalt feltételek fennállása esetén az életközösség létesítésével jön létre, és megszűnik, ha az élettársak egymással házasságot kötnek, bejegyzett élettársi kapcsolatot létesítenek vagy az életközösségük véget ér.

Ez azt jelenti, hogy az élettársi kapcsolathoz nem kell semmilyen jogi aktus, bejegyzés, nyilvántartás. Ha a fenti feltételek – két azonos / különböző nemű személy, közös háztartás, érzelmi és gazdasági közösség – fennállnak, élettársi kapcsolatról beszélünk.

Szerződéses jellegű viszony, családjogi viszonnyá közös gyermek és minimum egy év együttélés után válik. Nincs névviselés, az öröklésben, csak igénylőként léphet fel. Vagyonjogi téren különbözik a házassági vagyonjogi és az élettársi vagyonjog. Az élettársi viszony nem keletkeztet vagyonközösséget.


Nyilvántartott Élettárs:

A MOKK által vezetett Élettársi Nyilatkozatok Nyilvántartása tartalmazza a bejelentett élettársi viszony fennállását, igazolja és bizonyítja, hogy mettől meddig tartott, mikor szűnt meg. Az élettársi kapcsolat nem a nyilvántartásba történő felvétellel keletkezik, hanem mikor a Felek között létrejön a törvény által maghatározott életközösség. A Nyilvántartásba akár azonos, akár különböző nemű élettársak is felvételt nyerhetnek közös személyes nyilatkozatuk alapján. A nyilvántartás tehát annak bizonyítását könnyíti egy esetleges későbbi jogvitában, hogy a felek között fennállt az életközösség, tehát valóban élettársak voltak. Bejegyzett  –  azonos nemű – élettársak nem lehetnek nyilvántartva, tekintettel arra, hogy a bejegyzett élettársi kapcsolat a házassághoz hasonlóan személyi státuszt keletkeztet. (bejegyzett élettárs = házas )

Az azonos nemű kapcsolatokban valaki, vagy de facto élettárs, vagy nyilvántartott élettárs, vagy Bejegyzett élettárs. (mint a különböző nemű házasok)


Bejegyzett Élettárs:

Kizárólag két azonos nemű, nagykorú személy válhat bejegyzett élettárssá a 2009. évi XXIX. tv alapján. A családi állapotot megváltoztatja, tehát státusz keletkeztet, mint a házasság. Az anyakönyv tartalmazza, anyakönyvi eljárás deklarálja. Magát a kapcsolatot a felek hozzák létre az anyakönyvvezető előtt kijelentett nyilatkozatukkal.  Néhány joghatásában  eltér a házasság joghatásaitól. A személyi jellegű joghatások főleg csak erkölcsi jellegűek, ellentétben a házassággal.  Vagyonjogi hatásai és az öröklés azonos a házasokéval. A házasság 18. év alatt is létrehozható gyámhatóság hozzájárulásával, azonban bejegyzett élettársi kapcsolat nem. Nem illeti meg a feleket a névviselés joga, nem keletkeztet közös szülői státuszt. (nincs apasági vélelem) Nem fogadhatnak közösen gyermeket örökbe és az egyikük nem fogadhatja a másik vérszerinti gyermekét örökbe. Nem lehetnek mostohaszülők.  A kapcsolatot bíróság és közjegyző is megszüntetheti nemperes ejárásban. Közjegyző előtt csak közös megegyezés esetén szüntethető meg. („elvált bejegyzett élettárs” státuszra változik az anyakönyvi bejegyzés) Egy személynek nem lehet két bejegyzett élettársi kapcsolata és a bejegyzett élettársi kapcsolata mellett házassága sem. (bigámia tilalma) Egy bejegyzett élettárs is állhat mással azonban de facto élettársi kapcsolatban.